ไม่มีหมวดหมู่

CRISPR-Cas9 Technology

CRISPR เป็นกลุ่มลำดับเบสของดีเอ็นเอที่พบในจีโนมโปรคาริโอต เช่น แบคทีเรีย และ อาร์เคีย ซึ่งพัฒนามาจากชิ้นส่วนดีเอ็นเอของแบคทีริโอเฟจที่เคยเข้าสู่แบคทีเรีย และใช้ในการตรวจหาเพื่อทำลายดีเอ็นเอจากเฟจที่คล้ายคลึงกัน  ลำดับเหล่านี้จึงมีหน้าที่สำคัญในระดับการต่อต้านไวรัสของเซลล์โปรคาริโอต Cas9 เป็นเอนไซม์ที่ใช้ลำดับ CRISPR เป็นตัวนำในการจดจำและตัดดีเอ็นเอที่มีลำดับเบสคู่สมกับลำดับ CRISPR อย่างจำเพาะ  เทคโนโลยี CI=RISPR-Cas9 ใช้ความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ Cas9 กับลำดับ CRISPR ในการเปลี่ยนแปลงยีนที่สนใจภายในสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีการประยุกต์อย่างกว้างขวาง เช่น งานวิจัยพื้นฐานทางชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ และการรักษาโรค เป็นต้น   Figure - CRISPR-Cas9 (https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR_gene_editing)  

Read more

News

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 คน มีทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน เป็นทุน C2F จำนวน 1 ทุน ทุน C2F (3-5 ปี)        - ค่าเล่าเรียน        - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (สำหรับผู้จบปริญญาตรี 20,000 บาท (2 ปีแรก) และ 30,000 บาท (3 ปี) สำหรับผู้จบปริญญาโท 30,000 บาท (3 ปี))       ...

Read more

News

รับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

Structural and Computational Biology Research Group มีความประสงค์จะรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc) ภายใต้โครงการ C2F จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 50,000 บาท (ค่าที่พักสำหรับชาวต่างชาติ 10,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ รศ.ดร.เกื้อการุณย์ ครูส่ง โทรศัพท์ 02-218-5416-17 email: Kuakarun.k@chula.ac.th, kuakarun@hotmail.com Postdoctoral Position in Structural and Computational Biology Research Group (under C2F program) Monthly stipend 50,000...

Read more