Previous
Next

Department's
News & Activities

Our Latest
Annoucements

Most recent
Publications

Previous
Next

Service
BMB ARC

เป็นหน่วยปฏิบัติการบริการวิชาการและวิจัยด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่ให้บริการทั้งบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยผลักดันงานวิจัยด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น